'B' 大小 夹层式图案固定装置 — ETC SOURCE 4

B 尺寸(86mm x 64.5mm 成像区域)
仅限金属图案片
最大图案片厚度约为 0.015 英寸

适用于:
ETC Source Four、Source Four Zoom

“B” 大小 夹层式图案固定装置 — ETC SOURCE 4
250136860000